Všeobecne Obchodné podmienky

 1. Objednávka
Minimálna hodnota objednávky pre rozvoz je 5 €. Pokiaľ nie je objednávka vyrobená, je možné ju stornovať telefonicky prípadne priamo na príslušnej prevádzke. 1.1 Realizácia objednávky Objednávku je možné vytvoriť nasledovnými spôsobmi:
 • Osobne počas otváracích hodín prevádzky (zverejnených na https://trnava.pizzapiccolino.sk/)
 • Telefonicky na telefónnych číslach počas otváracích hodín rozvozu ( zverejnených na https://nitra.pizzapiccolino.sk/)
 • Online objednávka – objednávka prostredníctvom našej webovej stránky  https://nitra.pizzapiccolino.sk/
 • Prostredníctvom web stránok, s ktorými naša pizzeria spolupracuje
1.2 Platba Platbu je možné zrealizovať:
 • Pri osobnom odbere osobne na prevádzke počas otváracích hodín prevádzky (zverejnených
na https://nitra.pizzapiccolino.sk/),
 • Pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou, gastro lístkami alebo platobnou kartou
(nutné ohlásiť pri realizovaní objednávky).
 1. Dodacie a platobné podmienky
 • V prípade dodania roznážkovou službou – cena za dovoz závisí od adresy doručenia, ktorú je
možné zistiť na https://nitra.pizzapiccolino.sk/
 • Pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke
Predávajúci sa zaväzuje:
 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe
objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – zverejnené na stránke https://nitra.pizzapiccolino.sk / v čase objednania. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.
 • vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok
Kupujúci sa zaväzuje:
 • prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar
 1. Reklamácie
Reklamácie sú vybavované:
 • telefonicky denne v časoch uvedených na: https://trnava.pizzapiccolino.sk/ a na tel. č. 0948 903 503 prostredníctvom kuriéra
 • osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby
 • Formou emailu na pizzapiccolino.trnava@gmail.com
3.1 Záruka Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať, ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácie je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia). Spôsob vrátenia tovaru
 • osobne
 • prostredníctvom kuriéra
Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie
 • pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti
 • pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 7 pracovných dní dobropisom
na účet platiteľa
 1. Akcie
V prípade, že zákazník má záujem o využívanie akcií, resp. zúčastňovaní sa na súťažiach pizzerie a reštaurácie Piccolino, je nutné aby súhlasil so všetkými pravidlami. V prípade, že s pravidlami súťaže nesúhlasí, nemôže sa tejto akcie zúčastniť, resp. uplatniť si akciu. Akcia nápoj zdarma je závislý od zaplatenia 15c zálohovanej fľaše nápoja a taktiež od skladových zásob v prípade že zásoby nie sú k dispozícii prípadná zaplatená záloha sa odráta z ceny nakúpeného tovaru. Taktiež táto akcia neplatí pre osobný odber. Pri akcii 3+1 a 2+1 je nutné aby si zákazník sám zapísal do poznámky pripadne požiadal personál o ktorú pizzu z 1-7 má záujem dostať zdarma.      REKLAMAČNÝ PORIADOK Článok 1 Základné ustanovenia Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu. Článok 2 Právo zákazníka na reklamáciu V prípade, ak zákazníkovi sú v prevádzke Pizza Piccolino poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu, ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Článok 3 Uplatnenie reklamácie Ak zákazník zisti dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u vedúceho zmeny prevádzky alebo iného zodpovedného pracovníka a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelne, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra a pod.) pokiaľ ma takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci zmeny alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolnosti reklamácie. Vedúci zmeny alebo nim poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dni. Článok 4 Chyby odstrániteľné Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena, ma zákazník právo požiadať o bezplatne, riadne a včasne odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumované viac ako 25% z porcie jedla) v závislosti od toho, akú chybu zákazník reklamuje. Článok 5 Chyby neodstrániteľné V prípade, ak nie je možne odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny. Článok 6 Lehoty na uplatnenie reklamácií Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu. V prípade, že sa tak nestane, právo na reklamáciu zaniká. Článok 7 Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo tovaru. Článok 8 Záverečné ustanovenie Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 23.08.2021   Obchodné meno: GENOVA s.r.o Sídlo: Šrobárova 24 05801 Poprad IČO: 50 932 829 DIČ: SK2120538431